IKO - over 20 years of teaching polish language

Daty egzaminów

Poziom A2, B1, C1 - 8 grudnia 2017

Poziom B2 - 9 grudnia 2017

Ostateczny termin rejestracji: 9 listopada 2017

 

Co muszę umieć, żeby zdać?

Kandydat rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także radzić sobie w sferze potrzeb życia codziennego.

Kandydat rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które go interesują lub są mu znane. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia, krótko uzasadnić plany lub wyrazić opinie.

Kandydat rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności. Potrafi porozumiewać się spontanicznie i bez napięcia z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować jasne wypowiedzi ustne i pisemne, brać udział w dyskusji, wyrażając opinie i sposoby rozwiązywania problemu.
Kandydat rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez trudności znajdując właściwe sformułowania. Posługuje się językiem skutecznie i swobodnie w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych. Potrafi formułować poprawne, szczegółowe dotyczące złożonych problemów wypowiedzi.